1. Đảng ủy
  • Bùi Thanh Lịch

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0986759177

  • Phạm Văn Minh

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0974890779

  1. Hội đồng nhân dân
   • Ngô Thế Lân

    Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0917627999

   • Phạm Văn Minh

    Chức vụ: Chủ tịch HĐND

    SĐT: 0974890779

  2. Ủy ban nhân dân
   • Trương Văn Tấn

    Chức vụ: Chủ tịch UBND

    SĐT: 0983648358

   • Hoàng Chung Tình

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0979359480

   1. Ủy ban MTTQ xã
    • Đỗ Minh San

     Chức vụ: Chủ tịch Hội

     SĐT: 0974887450

    • Ngô Ngọc Lưu

     Chức vụ: Phó chủ tịch

     SĐT: 0979125513

    • Nguyễn Văn Thể

     Chức vụ: Phó Chủ tịch

     SĐT: 0386799436

    1. Đoàn thanh niên CSHCM
     • Đinh Văn Du

      Chức vụ: Bí thư

      SĐT: 0988534856

     • Trần Văn Chung

      Chức vụ: Phó Bí thư

    2. Hội Liên hiệp Phụ nữ
     • Vũ Thị Roan

      Chức vụ: Chủ tịch Hội

      SĐT: 0385807361

    3. Hội Cựu chiến binh
     • Phạm Mã Siêu

      Chức vụ: Chủ tịch Hội

      SĐT: 0904037159

     • Vũ Long Giang

      Chức vụ: Phó chủ tịch Hội

    4. Hội Nông dân
     • Trương Đức Toàn

      Chức vụ: Phó chủ tịch Hội

      SĐT: 0981381099

     • Trần Văn Chung

      Chức vụ: Chủ tịch Hội

      SĐT: 0366185121

   2. Tư pháp – hộ tịch
    • Đỗ Văn Liêm

     Chức vụ: Công chức Tư pháp

     SĐT: 0984042874

    • Phạm Tiến Lợi

     Chức vụ: Công chức Hộ tịch

    1. Văn hóa – xã hội
     • Phạm Văn Vĩnh

      Chức vụ: Công chức VH, TT, TT

      SĐT: 0988643050

     • Nguyễn Thị Thư

      Chức vụ: Công chức LĐTB&XH

      SĐT: 0972620136

    2. Công an xã
     • Vũ Văn Mạnh

      Chức vụ: Trưởng Công an

      SĐT: 0912620020

     • Vũ Văn Thiện

      Chức vụ: Phó Trưởng Công an

      SĐT: 0387612345

     • Trần Văn Tuấn

      Chức vụ: Công an viên

      SĐT: 0838629682

    3. Địa chính - xây dựng - Tài nguyên, môi trường
     • Trần Văn Tinh

      Chức vụ: Công chức ĐC, XD, GT, CT

      SĐT: 0974125681

     • Đoàn Văn Khẩn

      Chức vụ: Công chức Địa chính, TNMT

      SĐT: 0931587288

    4. Văn phòng – Nội vụ - thống kê
     • Đỗ Trọng Luận

      Chức vụ: Văn phòng UBND, NV, TQ

      SĐT: 0973259267

     • Vũ Thị Thùy

      Chức vụ: Văn phòng ĐU, HĐND,TK

      SĐT: 0972031076

    5. Tài chính - kế toán
     • Phạm Thị Hoa

      Chức vụ: Công chức Kế toán ngân sách

      SĐT: 0977081226

     • Bùi Thị Quyên

      Chức vụ: Công chức Tài chính-kế hoạch

      SĐT: 0988203771

    6. Trạm y tế xã
     • Trương Trọng Hậu

      Chức vụ: Trưởng trạm

      SĐT: 0914156306

    7. BCH quân sự xã
     • Hoàng Xuân Huệ

      Chức vụ: Chỉ huy Trưởng quân sự

      SĐT: 0975623410

    8. Thôn Nội Lang Bắc
     • Vũ Văn Hào

      Chức vụ: Trưởng Thôn Nội Lang Bắc

      SĐT: 0397322045

     1. Thôn Nội Lang Trung
      • Trần Đình Sở

       Chức vụ: Trưởng Thôn Nội Lang Trung

       SĐT: 0367154612

     2. Thôn Nội Lang Nam
      • Trần Đăng Khoa

       Chức vụ: Trưởng Thôn Nội Lang Nam

       SĐT: 0347661865

     3. Thôn Nội Lang Tây
      • Nguyễn Văn Hiển

       Chức vụ: Trưởng Thôn Nội Lang Tây

       SĐT: 0365028712

     4. Thôn Đông La
      • Nguyễn Xuân Thạnh

       Chức vụ: Trưởng Thôn Đông La

       SĐT: 0342965403

     5. Thôn Trung Lang
      • Nguyễn Văn Trung

       Chức vụ: Trưởng Thôn Trung Lang

       SĐT: 0345625462

     6. Thôn Thục Thiện
      • Đỗ văn Toán

       Chức vụ: Trưởng Thôn Thục Thiện

       SĐT: 0977774241

     7. Thôn An Tứ
      • Hoàng Chí Thanh

       Chức vụ: Trưởng Thôn An Tứ

       SĐT: 0399386622

     8. Trưởng Thôn An Hạ
      • Đỗ Xuân Tuy

       Chức vụ: Trưởng Thôn An Hạ

       SĐT: 0387239249