MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC THÔN AN HẠ XÃ NAM HẢI
Ngày 16/11/2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Kỷ Niệm 92 Năm Ngày Truyền Thống Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2022 - Khu Dân Cư Thôn An Hạ - Xã Nam Hải

Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và hoa

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và hoa

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và hoa

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và hoa

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và hoa

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và hoa

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, hoa và văn bản cho biết 'NGÀY HỘI ĐAI ĐOÀN KẾT TO IỆM 92 MĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT 1/1930 18/11/202 HÃN AN Ha gày 06 tháng 11 nă N KKKMYR'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và hoa

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, hoa và văn bản cho biết 'VIỆT VIỆTNAM NAM NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘ KỲ NIỆM 92 IGÀY TR HỐNG MẶT TRẬN TỔ” QUỐC VII 18/ 022 vn NAM HẢI 2022 nga, YやKME'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀ KỲ NIỆM M NGÀY TR THỐNG MẶT TRẬ 18/11, 18/11/2022 CƯ T' XÃ m Hải, I HẠ íng 11 năm 2'

Có thể là hình ảnh về ‎1 người, đang đứng và ‎văn bản cho biết '‎NƯƠC CỘNG HÃA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUԔN NĂM QUớc VIỆTNAM TỊCH MINH NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀNDÂN TỘC KÝ NIỆM 92 NĂM NGÀY TR THỐNG MẶT TRẬN TỔ” QUỐC VIỆT NAM 18/11/2022 HẠ XÃ NAM HẢI ng 11 năm 2022 KHU DÂN Nam THÀ THÀ ĐẠI TI کااط 52525252‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'NGÀY HỘI KỶ NIÊM 92 I ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘ BUYỀN THỐ MẶT TRẬN TỔ” QUỐC VII 930 1/2022 THỐN A XÃ NAM HẢI rul, ngày 0611 06 răm 2022 DÂ'

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOAN DẦN TỘ Kỷ NIỆM 92 NĂI TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ” QUỐC VIỆ 1930 18/1 HÃN AN H gày 06 thái K M HẢI'

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và hoa

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và hoa

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về ‎1 người, hoa và ‎văn bản cho biết '‎N NĂM د ỘC ỆT NAM THÀNH CÔNG THÀNH CÃNG ĐẠI THÀNH CÔN‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 13 người và mọi người đang đứng

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NƯOC CONG 父ੇ VIỆT AM ĐOÀN KẾT ĐOÀN KẾT ĐẠI ĐOÀN KẾT NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN Tá QUỐC VIỆT NA 8/11/202 KHU HẢI'

 

 

 

 

 

 


Tổng lượt xem bài viết là: 55
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 5 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác